The completely destroyed village of Yatskovka, Donetsk region, 12.03